วิสัยทัศน์ พันธกิจ

จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง

พันธกิจ
๑.พัฒนาด้านผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒.พัฒนาด้านบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
๓.ปรับปรุงด้านการบริหารจัดการให้เป็นระบบ
๔.ปรับปรุงด้านการบริการ
๕.ส่งเสริมด้านการปฏิบัติงานตามนโยบาย
Comments